Przedszkole nr 11 w Chorzowie

Pedagogika zabawy

Email

Znana jest również pod nazwą Pedagogiki Gestalt, jest koncepcją zakładającą wspieranie rozwoju całej osobowości człowieka i łączy w sobie założenia, i metody różnych kierunków psychologii i pedagogiki humanistycznej, służące do aktywizacji przeżyć.Pedagogika zabawy opiera się na nast. zasadach:
- wspieranie percepcji, zdolności nawiązywania kontaktów, współżycia i wchodzenia
w relacje z ludźmi, ponieważ umożliwiają one rozwój samoświadomości
- inspirowanie do wyrażania siebie, doświadczania radości eksperymentowania,
wspierania twórczej działalności
- człowieka traktuje holistycznie jako osobę złożoną z ciała, duszy i umysłu, osobę
uczącą się całościowo i funkcjonującą w swoich różnorodnych odniesieniach: Ja-Ty-
My / społeczeństwo – środowisko ekologiczne – czas /
- uczenie się polega na samodzielnym uświadamianiu sobie i formułowaniu celów,
dochodzeniu do nich i ocenianiu osiągniętych rezultatów

Oddziaływanie - wychowanie i nauczanie globalne, ma na celu połączenie aspektów emocjonalnych i poznawczych. Zarówno tradycyjne nauczanie, jak również cała nasza kultura, są w sposób jednostronny silnie zorientowane na rozwój intelektu. Pedagogika zabawy dąży do przeciwstawienia się tej tendencji.

Umysł człowieka może przyczynić się do pełnego rozwoju jednostki tylko wtedy, gdy pozostaje w rzeczywistym kontakcie z uczuciami i doświadczeniami, pozostając w dobrych kontaktach i relacjach z innymi ludźmi. Do realizacji celów Pedagogika Zabawy wykorzystuje liczne metody obejmujące: elementy zabawy, twórczości artystycznej, pracy z ciałem, identyfikację, odgrywanie ról, podróżowanie w fantazji i wyobraźni, ćwiczenia relaksacyjne, informację zwrotną.