Lista zakwalifikowanych do przedszkola 2020-2021

Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020-2021.

Zgodnie z § 11b. art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

UWAGA!!!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia woli faktycznego przyjęcia do przedszkola, do którego w procesie rekrutacji zostało zakwalifikowane dziecko.  Będzie się to odbywać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu NABO.  W celu potwierdzenia woli prosimy o wybór opcji „POTWIERDZAM WOLĘ PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA”.

Brak potwierdzenia w wyznaczonym terminie, woli przyjęcia do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane dziecko oznacza rezygnację z miejsca.

Lista zakwalifikowanych w formie PDF.