Metoda Dr I. Majchrzak – Wprowadzanie dziecka w świat pisma

Koncepcja ta jest efektem własnych doświadczeń i poszukiwań autorki, w kontaktach z dziećmi meksykańskimi. Nie określa sztywnej granicy wiekowej, kiedy należy rozpocząć kształtowanie umiejętności czytelniczych, zależy to jedynie od możliwości a przede wszystkim, zainteresowania i ciekawości poznawczej samego dziecka.

Zdaniem autorki „czytanie to tyle, co znajdowanie znaczenia wyrazów i sensu napisanych zdań, czyli przywoływanie na myśl rzeczy, fenomenów i zjawisk ukrytych za zasłoną liter. To po prostu fascynująca gra w chowanego.” Rozumienie słowa powinno wyprzedzać umiejętność jego odczytania: „bo to nie litery się czyta, tylko sens”, a dziecko od samego początku wchodzi w świat pisma, jako w świat znaczeń a nie izolowanych liter, poprzez rozpoznanie związków jakie zachodzą pomiędzy słowem i jego desygnatem”. Dlatego też autorka imię dziecka uczyniła słowem otwierającym świat pisma. Jest to słowo – klucz, za pomocą którego dziecko w sposób dla siebie najłatwiejszy i najbardziej naturalny, odkrywa alfabetyczną strukturę pisma, czyli relację znaczeniową między wyrazem napisanym a słowem mówionym z jednej strony i relację brzmieniową między literą i fonemem z drugiej strony. Tak, więc w tej metodzie nauka czytania rozpoczyna się od czytania globalnego własnego imienia dziecka, ze względu na ogromny związek emocjonalny z własnym imieniem i subiektywne odczuwanie jego ważności przez samo dziecko. Dziecko doskonale zna brzmienie własnego imienia, co jest postawą do przyswajania elementarnych informacji o fonetycznych funkcjach liter.
 

Wprowadzenie dziecka w świat pisma, autorka proponuje dokonać na drodze kilku etapów:

  • Akt inicjacji – to tyle, co wtajemniczenie lub wprowadzenie kogoś w krąg osób posługujących się językiem pisanym. Jest ona magicznym gestem symbolizacji, dzięki któremu dziecko wie, że może być wyrażone za pomocą liter – może być napisane i przeczytane. Doświadcza siebie w formie rzeczywistej i symbolicznej. Poprzez takie działanie, dziecko wchodzi w świat pisma jako w świat znaczeń a nie izolowanych liter. Wprowadzane jest ze swoimi emocjami, zdolnością rozumowania, jako podmiot własnych dociekań a nie tylko jako odbiorca fragmentarycznych informacji. Przyswaja sobie wiedzę przez dostrzeganie różnic. Uczy się reguł pisowni naszego języka i odkrywa kombinatoryczny charakter pisma.
  • Ściana Pełna Liter – wprowadzenie całego alfabetu, z uwzględnieniem liter wielkich i małych, pisanych i drukowanych, wszystkich występujących w języku polskim.
  • Targ Liter – dla każdego dziecka przygotowujemy kopertę z literami jego imienia oraz szeroką taśmę z napisanymi literami alfabetu. Każde dziecko stara się zdobyć prawo do wszystkich liter alfabetu i skompletować wszystkie litery, poprzez wymianę z dziećmi w grupie.
  • Nazywanie Świata – polega na przyporządkowaniu odpowiednich nazw do konkretnych przedmiotów, które znajdują się wokół dziecka.
  • Otwieranie Świata – polega na przyporządkowaniu nazw rzeczom spoza najbliższego otoczenia, wszystkiemu, co istnieje gdziekolwiek, temu, co zostało wymyślone. Pojawiają się wówczas teksty wielosłowne, bardziej skomplikowane wypowiedzi. W ten sposób dziecko wchodzi w świat całkowicie symboliczny, wyrażony w dwóch językach: ilustracji i słowa.
  • Gry Czytelnicze – polegają na uczeniu się poprzez zabawy: tworzeniu przez dziecko rymów, serii słów np.: słoń – słońce, słonecznik – za pomocą , których trenuje trudności polskiej pisowni i ortografii a także na rozwiązywaniu rebusów, krzyżówek, łamigłówek, sięganiu do gazetek i literatury dziecięcej.