Misja Przedszkola

Szanse na sukces naszemu Absolwentowi zapewniają:

Wysokie kwalifikacje i kompetencje kadry pedagogicznej
Realizowanie nowej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Opracowanie i realizowanie przez Nauczycieli własnych programów autorskich, nastawionych na indywidualizację procesu wychowania – kształcenia oraz innowacji pedagogicznych: „Dodajmy dzieciom skrzydeł – wspieranie rozwoju samodzielności dziecka przedszkolnego z wykorzystaniem technik C. Freineta” i „W przyszłość z komputerem – budowanie podstaw dziecięcych kompetencji w zakresie technologii komputerowej”

Stosowanie nowoczesnych metod pracy z dzieckiem
Dobre wyposażenie i stała modernizacja bazy dydaktycznej
Bardzo dobry klimat i atmosfera współpracy na placówce
Rozpoznawanie i uwzględnianie potrzeb Dzieci i Rodziców

Wczesna diagnoza, a następnie wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi we współpracy ze specjalistami: logopedą, psychologiem, ortopedą, rehabilitantem

Stwarzanie możliwości odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej, współpracy, odczuwania i okazywania szacunku, obdarzania zainteresowaniem innych, ustalania i respektowania umów

Stwarzanie warunków do kształtowania świadomości prozdrowotnej, dbania o bezpieczeństwo własne i innych, nabierania pozytywnego nastawienia wobec wysiłku fizycznego i aktywności ruchowej również na świeżym powietrzu, promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania

Kształtowanie wrażliwości na piękno, bogactwo przyrody przez codzienny kontakt ze środowiskiem przyrodniczym w ogrodzie przedszkolnym oraz umożliwianie poznawania innych środowisk poprzez organizowanie wyjazdów i wycieczek tematycznych

Kultywowanie tradycji rodzinnych, zacieśnianie współpracy ze środowiskiem rodzinnym, wspieranie Rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.