Zasady rekrutacji 2023/2024

 1. https://mieszkancy.chorzow.eu/article/rekrutacja-do-chorzowskich-przedszkoli-i-szkol-2

Postępowanie rekrutacyjne oraz uzupełniające na rok szkolny 2023/2024 prowadzone jest za pomocą systemu internetowego. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3,4,5,6 letnie urodzone w latach: 2020, 2019, 2016, 2017 zamieszkałe na terenie gminy Chorzów. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów przedszkolnych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

Nabór odbywa się w formie elektronicznej w terminie: 27 luty godz.8.00 – 10 marzec godz. 15.00 2023r. 

WAŻNE! Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego NIE UCZESTNICZĄ w procesie rekrutacyjnym!

W celu zapisania do przedszkola dziecka, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzic powinien zgłosić się w terminie od 11 marca do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem – zał. nr 1 do Zasad organizacji kształcenia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów, będących załącznikiem do  Zarządzenia Nr OR.175.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 sierpnia 2020 roku. https://mieszkancy.chorzow.eu/article/pomoc-dla-dzieci-1

 

Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę: https://rekrutacje-chorzow.pzo.edu.pl/switcher-public/index!doDefault.action

Każdy Rodzic może wybrać 3 placówki pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie, wydrukować i podpisać. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

KRYTERIA REKRUTACJI

Kryteria ustawowe określone w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (  Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.):

1. Wielodzietność rodziny kandydata

2. Niepełnosprawność kandydata

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

6. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria mają jednakową wartość – 100 pkt. każde.

Kryteria lokalne:

http://bip.chorzow.eu/add_www/file/u_279.pdf

 1. Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych albo rodzic samotnie wychowujący pracuje zawodowo/prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym – 40 pkt.
 2. Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Chorzowie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie – 20 pkt.
 3. Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji wniosku o przyjęcie – 15 pkt.
 4. Dziecko. Którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie o przyjęcie do tego samego przedszkola, wskazanego na pierwszej pozycji wniosku – 10 pkt.
 5. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania
  lub pracy jednego z rodziców – 7 pkt.
 6. Dziecko, które w roku składania wniosku uczęszcza do publicznego żłobka lub placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpisanej do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, albo pozostaje pod opieką dziennego opiekuna, ujętego w wykazie dziennych opiekunów – 3 pkt.

Dokumenty potwierdzające kryterium, odpowiednio:

 1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy
  na podstawie umowy cywilnoprawnej lub  wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego
  lub zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym.
 2. Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią Urzędu Skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią Urzędu Skarbowego lub Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Chorzowie. 
 3.   3 i 4 kryterium – na podstawie informacji zawartych we wniosku.   
 4.   5 kryterium: Miejsce zamieszkania- wniosek lub dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).
 5. 6 kryterium:  Zaświadczenie wydane przez dyrektora żłobka lub placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub dziennego opiekuna.

UWAGA!!!
WYDRUKOWANE WYPEŁNIONE WNIOSKI wraz z załącznikami należy złożyć osobiście do Przedszkola I wyboru do dnia 10 marca 2023r do godz. 15.00

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr OR.13.2023 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 stycznia 2023r. https://bip.chorzow.eu/index.php?id=167446606033315441

Dyrektor Przedszkola nr 11 będzie przyjmować dokumenty w terminach:
 
– poniedziałek/środa/czwartek: 7.30-10.00/ 14.00-16.30
-wtorek/piątek: 7.30-13.00